Lid worden van de vzw

Een van de prioriteiten die de vzw voor zichzelf heeft bepaald, is de oprichting van een professioneel netwerk dat actief is in kunstateliers in psychiatrische en neurologische zorgcentra. 

Het is de bedoeling om enerzijds de partnerleden de nodige zichtbaarheid te geven, door te verwijzen naar hun eigen situatie en door te proberen om contacten te leggen tijdens grote projecten. Anderzijds wil de vzw de partnerleden uitnodigen om hun ervaring op het terrein te delen tijdens lokale of nationale evenementen (ontmoetingen met verschillende workshops, rondetafelgesprekken, symposia, …), zodat de vzw kan luisteren naar de behoeften en haar acties op het terrein kan verbeteren.

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die het maatschappelijk doel van de vzw PsycArt steunt, kan bij de vzw zijn kandidatuur indienen om lid te worden.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten leden:

De effectieve leden van de vzw vormen de Algemene Vergadering (AV) en beschikken bijgevolg over beslissingsbevoegdheden. Zij zijn dus wettelijk de enigen met stemrecht en hebben ieder één stem. Het gaat meer bepaald om de stichtende leden van de vzw en iedere natuurlijke persoon die in die hoedanigheid toegelaten is. 

De raad van bestuur beslist naar eigen goeddunken over de toetreding van nieuwe effectieve leden overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de raad van bestuur. Deze beslissing is onherroepelijk. 

De toegetreden leden, op hun beurt, zijn geen leden van de Algemene Vergadering (AV) - ze hebben geen stemrecht - maar willen, gezien hun bekendheid, hoedanigheid of vaardigheden, helpen of meewerken aan de doelen die de vzw nastreeft. Ze worden als dusdanig aangesteld door de raad van bestuur (RB) en hun aanwezigheid op de Algemene Vergaderingen (AV) is facultatief (ze nemen niet deel aan de stemmingen).

Maar hoe wordt men nu lid?

Om toegetreden of effectief lid te worden, moet men

1) om te beginnen, een van de bijgevoegde inschrijvingsformulieren invullen (toegetreden-vereniging/toegetreden-individueel/effectief-vereniging/effectief-individueel)

2) dit formulier vervolgens sturen naar Françoise Rolain, algemeen secretaris van de vzw PsycArt: info@psycart.eu

3) het advies van de Raad van Bestuur afwachten, die zal beslissen over uw al dan niet aanvaarding als lid

Meer informatie over de werking van de vzw vindt u in de statuten in bijlage.

Attachments